Nội dung tiếp công dân
Tên công dân Ông Nguyễn Hoàng Dũng
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại
Địa chỉ phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một
Ngày tiếp 13/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung trình bày Đề nghị sớm giải quyết yêu cầu hoàn trả tài sản theo Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 12/11/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé (nay là Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Lịch tiếp của Thường Trực Tỉnh Ủy (Lịch tiếp định kỳ)
Nội dung trả lời Vụ việc, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo kết quả thực hiện tại Văn bản số 4710/SGTVT-VTPT ngày 11/10/2018. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm xem xét, giải quyết và trả lời cho ông Hoàng Quốc Dũng.