Thông tin đơn
Người đứng đơn NGUYỄN VĂN LÃNH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Nguồn tiếp nhận
Ngày nhận
Lĩnh vực Khiếu nại > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương
Tình trạng đơn
Tệp tin kèm theo - Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lãnh.pdf
Nội dung Thông báo số 88/TB-UBND ngày 25/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v chấm dứt thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lãnh