Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 24/10/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo ông Trần Tấn Phong cùng vợ là bà Nguyễn Thị Đèo về hành vi cho vay nặng lãi,..., gây ảnh hưởng an ninh trật tự trong khu vực.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v chuyển đơn của công dân