Thông tin đơn
Người đứng đơn CÁC HỘ DÂN DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐÀO SƯ TÍCH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Đường Đào Sư Tích, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Bồi thường giải tỏa
Nội dung đơn Kiến nghị đồng ý việc chủ đầu tư triển khai dự án theo nội dung buổi họp dân lần 5 ngày 27/9/2018.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - CacHoDangDuongDaoSuTich_CVC250_BTCD181109.PDF
Nội dung V/v chuyển đơn của các hộ dân thuộc dự án Đường Đào sư tích (bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa Đại diện)