Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Tư pháp
Nội dung đơn Tố cáo ông Nguyễn Văn Thanh - Chi cục phó Chi cục Thi hành án huyện Bắc Tân Uyên không tổ chức thi hành Bản án số 137/2018/DS-PT ngày 24/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v chuyển đơn của công dân