Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo Công ty TNHH Chyang Sheng VN (địa chỉ: 150/3, khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An) hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đơn nặc danh