Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Tư pháp
Nội dung đơn Tố cáo về việc lợi dụng thế lực chèn ép, tiếp tay tẩu tán tài sản, ảnh hưởng đến quyền lợi trong việc thi hành án dân sự.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Đã gửi cơ quan có thẩm quyền