Thông tin đơn
Người đứng đơn LÊ VĂN PHÁN
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ Số 90B, đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 06/11/2018
Lĩnh vực Kiến nghị > Hành chính
Nội dung đơn Kiến nghị thu hồi Quyết định số 8583/QĐ-CT ngày 24/12/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Phán.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung UBND tỉnh đã ban hành VBTL