Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 16/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo Công ty Phú quang về hành vi chưa thỏa thuận bồi thường, tự ý san lấp, đổ đá xây dựng trên phần đất của gia đình Bà thuộc Dự án Khu dân cư Phú Quang.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v chuyển đơn của công dân