Thông tin đơn
Người đứng đơn TRẦN VĂN RUM
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ ấp 3, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng đất đã cấp cho ông Trần Văn Rum.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Tệp tin kèm theo - TRanVanRum_CVN5811_BTCD181204.pdf
Nội dung V/v giải quyết đơn của ông Trần Văn Rum