Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo liên quan đến bồi thường, giải tỏa, tái định cư thuộc Dự án Cầu Đồng Nai mới và đường dẫn hai đầu cầu.
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A