Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Văn phòng chính phủ
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hành vi bao che cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, bao che cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp công nhiên cưỡng đoạt đất và tài sản, bắt người không đúng quy định pháp luật; lấy đất giao cho công ty ISC...
Tình trạng đơn Đang xem xét giải quyết
Nội dung N/A