Thông tin đơn
Người đứng đơn VƯƠNG VĂN XINH
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ 41/1B, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, thị xạ Thuận An
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 28/11/2018
Lĩnh vực Khiếu nại > Hành chính
Nội dung đơn Khiếu nại và tố cáo Công văn số 2609/UBND-NC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung UBND tỉnh đã trả lời, hướng dẫn tại Văn bản số 5274 ngày 20/11/2017