Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Bưu điện
Ngày nhận 05/12/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo ông Đỗ Thanh Sử - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân THỊ Thuận An và ông Trần Thế Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Sơn về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra xây dựng trên địa bàn và không tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của bà Quản Thị Gót.
Tình trạng đơn Lưu đơn
Nội dung Nhập lại