Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Phó Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 05/12/2018
Lĩnh vực Tố cáo > Khác
Nội dung đơn Tố cáo ông Lê Ngọc Bích - Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bình Dương về hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, lãnh đạo và thực thi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bình Dương.
Tình trạng đơn Đã ban hành văn bản xử lý
Nội dung V/v chuyển đơn của công dân