Thông tin đơn
Người đứng đơn Công dân
CMND/ Hộ chiếu N/A
Điện thoại N/A
Địa chỉ
Nguồn tiếp nhận Chủ tịch chuyển
Ngày nhận 09/01/2019
Lĩnh vực Tố cáo > Lãnh đạo UBND cấp huyện
Nội dung đơn Tố cáo Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An về hành vi không giải quyết khiếu nại của công dân, không cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
Tình trạng đơn Xử lý đơn
Nội dung N/A